Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 -  Podprogram 2017 - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

CEL PROGRAMU 
Celem POPŻ jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w szkoleniach w ramach działań towarzyszących

Cele szczegółowe programu:
a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej o zasięgu Ogólnopolskim (OPO - Caritas Polska) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.